Partner login

Verkoopsvoorwaarden

Snickers Workwear - België

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HULTAFORS GROUP BELGIUM

1. Elke bestelling bij Hultafors Group Belgium is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze laatste stellen als enige geldig te zijn.

2. Aanbiedingen van Hultafors Group Belgium zijn steeds vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in, in hoofde van Hultafors Group Belgium. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van Hultafors Group Belgium of bij begin van uitvoering.

3. De prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, exclusief BTW, en steeds volgens de laatst geldende prijslijsten.

4. Alle facturen zijn betaalbaar te Mechelen op de zetel van Hultafors Group Belgium contant en zonder disconto behoudens andersluidende schriftelijk beding opgenomen op de bestelbon.

5. Alle facturen zijn uiterlijk betaalbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijke vermelding van de vervaldag op de factuur, is de factuur betaalbaar binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Ieder openstaand bedrag dat niet betaald is op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het ontstaan van een verwijlintrest ten bedrage van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. In ieder geval zal bij niet-betaling binnen de gestelde termijn het bedrag van de factuur dan wel het onbetaalde saldo, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15 % en met een minimum van 250 EUR. Ieder gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag maakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling ieder ander nog verschuldigd bedrag opeisbaar en doet in hoofde van Hultafors Group Belgium het recht ontstaan om iedere verdere levering op te schorten tot algehele betaling van de uitstaande rekeningen inclusief de toegevoegde schadevergoeding en de verwijlinteresten.

6. Alle geleverde producten blijven eigendom van Hultafors Group Belgium tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen.

Vanaf het verlaten van de magazijnen gebruikt door Hultafors Group Belgium staat de klant in voor de bewaring van de goederen in goede staat en is elk verlies en elke beschadiging voor zijn risico.

In geval van niet-betaling kan Hultafors Group Belgium overgaan tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg gebleven is, onverminderd het recht om over te gaan tot terugname van de bij de klant geplaatste goederen die eigendom gebleven zijn van Hultafors Group Belgium en om terugbetaling van de gedane kosten en vergoeding van de geleden schade te vorderen.

7. Het vermelden van leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

Hultafors Group Belgium houdt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

8. Monsters dienen uitsluitend ten titel van inlichting : eventuele kleur- of vormafwijkingen tussen monster en geleverd product kunnen in geen geval aanleiding geven tot klacht of tot betaling van een schadevergoeding.

9. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zal de klant zijn klachten overmaken aan de klantendienst van Hultafors Group Belgium en dit (a) in geval van klacht wegens niet-conformiteit met de bestelde goederen (materialen en/of elke vorm van personalisering op de kledij), binnen de vijftien kalenderdagen na de levering van de goederen en (b) in geval van klacht wegens verborgen gebreken, binnen de vijftien kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het uitblijven van een klacht binnen de gestelde termijnen zal als aanvaarding beschouwd worden. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

De waarborg van Hultafors Group Belgium beperkt zich in ieder geval tot de vervanging van het product in kwestie, en indien zulks niet mogelijk is, tot de terugbetaling van de prijs.

Hultafors Group Belgium kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt worden door een fout of een nalatigheid.

10. Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren.

11. In geval van personalisatie (b.v. belettering) van producten op verzoek van de klant, staat de klant, na aanvaarding van het ontwerp, volledig in voor alle risico's, aansprakelijkheden en kosten verbonden aan de personalisatie van de bewuste producten.

12. Hultafors Group Belgium verwerkt de gegevens van klanten en prospecten voor klantenbeheer, direct marketing en om hen op de hoogte te houden van de producten, diensten en activiteiten van Hultafors Group Belgium, behoudens uitdrukkelijk verzet van de klant. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zal Hultafors Group Belgium op eenvoudig verzoek haar klanten en prospecten inzage verlenen in hun gegevens alsook hen het recht op verbetering van deze gegevens verlenen.

13. De overeenkomsten tussen Hultafors Group Belgium en al haar klanten worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven door de afgevaardigde bestuurder van Hultafors Group Belgium.

14. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van het vredegerecht van Mechelen en de rechtbanken van Antwerpen.

Algemene voorwaarden van Hultafors Group Belgium (PDF-document, 46 kB)

Vraag het ons